مرکز تحقیقات سیمان - دکتر عباس طائب
رزومه مدرس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  AWT IMAGE

  دکتر عباس طائب

  مشخصات فردی

  تاریخ تولد : 1328

  مرتبه علمی : استاد

  گروه : صنایع شیمیایی معدنی

  تلفن داخلی: 2700

  E-mail taeb@irost.org

 

  سوابق آموزشی :

  الف ) تحصیلات دانشگاهی:

  دکترای مهندسی شیمی دانشگاه فنی گراتس - 1365

  فوق لیسانس رشته مهندسی شیمی دانشگاه فنی گراتس - 1353

 

  ب) اشتغال :

  استاد کامل دانشگاه علم و صنعت و ایران

  مدیر گروه صنایع شیمیائی معدنی دانشکده مهندسی شیمی

  رئیس دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت و ایران

  معاون وزیر فرهنگ و آموزش عالی به توالی اداری و مالی و سپس دانشجویی

  معاون اداری و مالی دانشگاه تربیت معلم تهران

  معاون علمی و پژوهشی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

  معاون آموزشی دانشگاه علم و صنعت ایران

  معاون پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران

  رئیس دانشگاه علم و صنعت و ایران

  مؤسس و رئیس مرکز تحقیقات سیمان دانشگاه علم و صنعت و ایران

  رئیس امور تحقیق و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی

  مؤسس و مدیر عامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

  مشاور آموزشی و پژوهشی شرکت سهامی سیمان تهران

  عضو شورای اجرائی مرکز تحقیق و توسعه شرکت سهامی سیمان فارس و خوزستان

  عضویتها :

  عضو شورای پژوهشهای علمی کشور

  عضو هیأت ممیزه مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  عضو هیأت داوران جشنواره خورازمی بیش از 16 سال

  عضو هیأت مؤسس انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران و رئیس انجمن در بیش از 6

  سال

  عضو انجمن شیمی و مهندسی شیمی ایران

  عضو انجمن مهندسی شیمی ایران

  عضو انجمن مهندسی شیمی امریکا

  عضو هیأت تحریریه مجله علمی و پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران

  عضو هیأت تحریریه مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران از بدو تأسیس تا کنون

  عضو شورای تخصصی فناوری مجمع تشخیص مصلحت

  دبیر علمی کنفرانسها و همایش های متعدد در کشور

  برگزارکننده و مجری همایشهای تخصصی ملی و بین المللی در کشور

  عضویت در هیأت امنای دانشگاه علم و صنعت ایران یک دوره و مراکز پژوهشی منطقه 1

  یک دوره و مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت آموزش و پرورش هم یک دوره

  سوابق پژوهشی :

  1 ـ مقالات منتشر شده در مجلات بین المللی ( ISI, ISC ) :

 

  1 - Fischer-Tropsch synthesis over Ru promoted Co/ γ -Al2O3 catalysts in a

  CSTR ، Available at www.sciencedirect.com ، Elsevier ، January 2004

  2 - The crystal and Molecular structure of N ، N'-3 ، 6-Dooxa-1 ، 8-Octanebis

  (Salicyl aldimine) ، C20H24N2O24 ، Iranian Journal of Science &

  Technology ، Transaction A ، Vol. 28 ، No. A1 ، 2004

  3 - Characterization of La (Ni ، Al)O3 perovskite prepared via a sol-gel

  related method ،

  4- Promotion of Co/SiO2 Fischer-Tropsch catalysts with zirconium ،

  Available at www.sciencedirect.com ، Elsevier ، January 2003

  5- Evaluation of Ru promoted Co/ γ -Al2O3 catalysts in Fischer-Tropsch

  synthesis in a CSTR Available at www.sciencedirect.com ، Elsevier ،

  February 2005

  6 - Fischer-Tropsch synthesis over Ru promoted Co/ γ -Al2O3 catalyst in a

  CSTR ، Available at www.sciencedirect.com ، Elsevier ، 2004

  7 - Preparation and Crystal Structure of “Sr(N3)2.OS(CH3)2.H2O” Zeitschrift

  Fuer Kristallogrphie ، 1986

  8- The Tri ethanolamine Complexes of Calcium Azide and Strontium Azide ،

  Zeitscrift Fuer Kristallogrphie ، 1986

  9 - Strontiumazide – Harnstoff “Sr(N3)2. OC(NH2)2 Darstellung und Kristall

  Struktur ، Monatshefte Fuer Chemie ، 1987

  10 - Calcium- Diazido- di-Dimethylsulfoxid ، Ca(N3)2 [(OCHN(CH3)2]2

  Darstellung und Kristallstruktur ، Z. anorg. allg. Chemie ، 1987

  11 - Strontiumazide- Dimethylsulfoxid ، 6 Oesterreichische Chemietage ، 1985

  12 - Kristallstrukturen Chemietage ، 1987.von Addukren des Calciumazides

  und Strontiumazides ، 7.Oesterreichische

  13 - Preparation and Characterization of Mn(III) Complexes ، Journal of

  Sciences ، Vol. 1 ، No 5 ، 1990

  14 - Preparation and Crystal Structure of CaCe2[OC(NH2)2]4 Journal of

  Sciences ، Vol. 1 ، No 3 ، 4 ، 1992

  15 - The Crystal Structure of 2-hydroxy-6-methyl-2-chlorobenzophenor ،

  Iranian journal of Science & Technology

  16 - The Crystal and Molecular Structure of 4/6 – Di(2-Chlorobenzoly)

  Resorcinol ، C20H12Cl2O4 ، Iranian journal of Science & Technology

  17 - H. Rahmani ، A. Taeb ، Tadjarodi: The Crystal Structure of 2-Chloro-4-

  methyl-2-Hydroxy Benzophenone ، C14H11ClO2” ، Iranian journal of

  Science & Technology

  18 - Preparation and Crystal Structure of Ca(N3)2.[OS(CH3)2]2 ، Zeitschrift

  Fuer Kristallographie ، 1986

  19 - A. Taeb, N.K. Javadi: Synthesis and Crystal Structure of

  [PPh4]2[Ws3(CuNCS)3] ، ، Vol 8 ، No.1 ، Winter 1996.

  20 - A. Taeb, N.K. Javadi: Synthesis and Crystal Structure of

  [PPh4]2[Ws3(CuNCS)3] ، ، Vol 8 ، No.1 ، Winter 1997

  21 - B. Etemadi ، A. Taeb ، H. Shaghi ، and A.R. Massah: The Crystal and

  Molecular Structure of 1: 15-DIAZA-304; 12>13-DIBENZO-5 ، 8 ، 11-TRI

  OXACYCLOHEXADECANE THIOCARBONYL-2 ، 16-DIONE ،

  C19H18O5N2S. ،

  22 - A. Teab ، B. Etemadi: The Crystal Structure of 2-Chloro-4-methyl-2-

  Hydroxy Benzophenone ، C14H11ClO2 ، Iranian journal of Science &

  Technology ، Vol.17.No ، 2.

  23 - Optimization of Energy in Iranian Cement Plant ، Maracco ، Marakesh.

  Sept. 1999.

  24 - Synthesis and Crystal Structure of a New Silver(I) Complex ، Anorg. Alg.

  Chem ، 1999

  25 - H. Rahmani ، A. Taeb ، Tadjarodi and H. Pirelahi: Crystal Structure of 4-

  ethyl-3 ، 5- Dimethyl 2 ، 4 ، 6-Triphenyl-4H-thiopyran ، C27H26S and of 4-

  Tert-butyl-3 ، 5-Dimethyl-2 ، 4 ، 6- Triphenyl-4H-Thiopyran ، C29H30S ، CCDCNo.

  1267/305 and CCDC-No.126/306

  26 - M.M. Heravi and A. Taeb ، S. Chitsaz ، B. Neumuller, M. Ghassemzadeh ،

  F. Adhami: Syntheses and X-Ray Crystal Structures of New Copper(I)

  and Silver(I) Complexes Containing Thione Ligands ، ، ، Z. Anorg. Allg.

  Chem. 2001 ، 627 ، 815-819

  27 - 29- Bis ( 4- nitrophenyl) N ، N – dimethylphomaidate Acta ، Cryst. (2001)

  ES7 ، 1

  28 - Gholivand ، A. Tadjarodi ، A. Taeb ، G. Garivani: Bis(4-nitrophenyl) N ، NDimethyl

  phomaidate, Acta ، Cryst. E5 ، 1. 2001

  29 - A. Azadmehr ، M. Amini ، A. Taeb ، A. Tadjarodi ، S. Weng Ng “Crystal

  Structure of Di-aqua tetra chlorotin Di-hydrate [18-Crown-6]- CH3CN. ½

  C6H14. Min Group Metal Chemistry ، Vol. 24. No7-459 ، 2001

  30 - A. Taeb, S. Faghihi: Utilization of copper slag in the cement industry,

  ZKG International volume 55, No 4, 2002

  پروژه های تحقیقاتی :

  -1 بهینه سازی مصرف انرژی خط یک بخش آسیاب مواد خام

  -2 سیمانهای پوزولانی ضد سولفات با گرمای هیدراتاسیون پایین

  -3 گرفتگی در پیش گرمکن

  -4 مصرف آب و انرژی در مجتمع سیمان آبیک

  -5 بهینه سازی مصرف انرژی خط یک بخش الکتروموتورها

  -6 بهینه سازی مصرف انرژی خط یک بخش آسیاب سیمان

  -7 بهینه سازی سطح ویژه سیمانهای پوزولانی

  -8 نیل به ظرفیت اسمی سیستم پخت در واحد در واحد ه فتم سیمان تهران،مطالعات

  کتابخانه ای، بررسی اسنادفنی،بررسی پیشینه تولید، اندازه گیری و موازنه جرم و انرژی، ارائه

  پیشنهاد و ارزیابی اقتصادی

  -9 مقاومت سیمان در برابر آب دریا و عوامل موثر بر مقاومت سیمان

  -10 رفع گرفتگی پیش گرمکن عمودی واحد هفتم سیمان تهران، گرفتگی واحد هفتم، خوراک و

  بهره برداری، موازنه جرم و انرژی و بررسی سوختهای مصرفی،راه های مناسب جهت

  گرفتگی های آتی

  -11 کاربرد غبار کوره در صنعت سیمان

  -12 نقش مواد اولیه در کاهش دمای پخت کلینکر

  -13 تجزیه و تحلیلی از چگونگی تشکیل رینگ درخط یک مجتمع

  -14 بهینه سازی مصرف انرژی در خط یک بخش کولر

  -15 فیلترهای کیسه ای

  -16 تجزیه و تحلیل نیروهای استاتیکی در کوره های دوار سیمان

  -17 سیستم های انتقال مواد در صنعت سیمان

  -18 مراحل و روش های مختلف تنظیم مواد

  -19 مواد نسوز و آسیب های وارده به آن در صنعت سیمان

  -20 تبدیل مواد به کلینکر

  -21 نقش تنظیم مواد در کاهش انرژی تولید و کیفیت سیمان

  -22 نقش اکسی روی در کاهش دمای پخت

  -23 بهینه سازی مصرف انرژی آسیابهای کارخانه سیمان کرمان

  استاد راهنمای پایا ن نامه های دکترا :

  عمده پایان نامه های دکتری که راهنمائی شده اند، عباتند از :

  -1 آزاده تجردی : تهیه و شناسایی چند ترکیب اورگانوفسفر

  -2 غلامرضا مرادی : فرآیندهای سنتز فیشر – تروپش

  -3 محمود بیات : کریستالیزاسیون آلومینیوم فلوراید

  -4 رویا رنجینه خجسته : مطالعه و بررسی واکنش های فسفرتری کلراید، فسفر پنتاکلراید و

  فسفریل کلراید با آمینهای خطی و حلقوی

  -5 علیرضا ردایی : باتری دریایی

  -6 متین پروری : فرآیندهای تبدیل گاز طبیعی به گاز سنتز

  -7 سید احمد حسینی : سنتز و ارزیابی کاتالیستهای جدید فرآیند فیشر تروپش

  افتخارات کسب شده :

  استاد نمونه دانشگاه علم و صنعت سال 1374

  استاد نمونه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سال 1375

  مدیر نمونه شرکت ملی صنایع پتروشیمی سال 1378

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات سیمان :
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=54.10216.17691.fa
برگشت به اصل مطلب