مرکز تحقیقات سیمان - شناسنامه دوره ها
الکترو موتورهای AC وDC و مداراهای راه انداز

حذف تصاویر و رنگ‌ها
شناسنامه دوره آموزشی
عنوان دوره
الکترو موتورهای AC وDC و مدارهای راه انداز
اهداف دوره
1. آشنایی با مفاهیم موتورهای الکتریکی AC و DC مشخصات، کاربرد، مزایا و معایب آنها
2. راه اندازی و عیب یابی موتور های الکتریکی AC و DC
موضوعات دوره
1. مقدمه ای بر ماشینهای الکتریکی
2. موتور های الکتریکی AC
 مشخصات، انواع، کاربرد، مزایا ومعایب
3. موتور های الکتریکی DC
 مشخصات، انواع، کاربرد، مزایا ومعایب
4. راه انداز های موتورهای DC
5. راه انداز های موتورهای AC
6. عیب یابی موتورهای DC
7. عیب یابی موتورهای AC
مخاطبین دوره:
مدیران، کارشناسان و تکنیسین های بخش نگهداری و تعمیرات، مدیران فنی
مدت: دو روز


نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات سیمان :
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=54.8413.11306.fa
برگشت به اصل مطلب